Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Báo chí mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:
+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Kỹ năng cho người làm báo
Kỹ năng cho người làm báo

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tấn

Chi tiết
Giáo trình các thể loại báo chí thông tấn
Giáo trình các thể loại báo chí thông tấn

Tác giả : Đinh, Văn Hường

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo duck Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật
Giáo trình các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật

Tác giả : Dương, Xuân Sơn

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Thư tịch báo chí Việt Nam
Thư tịch báo chí Việt Nam

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
The handbook of global online journalism
The handbook of global online journalism

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wiley-Blackwell

Chi tiết
Phóng sự báo chí
Phóng sự báo chí

Tác giả : Nguyễn, Quang Hòa

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Biên tập Báo chí
Biên tập Báo chí

Tác giả : Nguyễn, Quang Hòa

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Thông tấn báo chí
Thông tấn báo chí

Tác giả : Nguyễn, Thành Lợi,Phạm, Minh Sơn

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Thuật làm báo
Thuật làm báo

Tác giả : Trần, Dzĩ Hạ

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Các loại hình báo chí truyền thông
Các loại hình báo chí truyền thông

Tác giả : Dương, Xuân Sơn

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Báo chí dưới góc nhìn thực tiễn
Báo chí dưới góc nhìn thực tiễn

Tác giả : Nguyễn Thế Kỷ

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Contemporary Journalism in the US and Germany:agents of accountability
Contemporary Journalism in the US and Germany:agents of accountability

Tác giả : Matthias Revers

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Palgrave millan

Chi tiết
Contemporary Journalism in the US and Germany
Contemporary Journalism in the US and Germany

Tác giả : Matthias Revers

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Palgrave millan

Chi tiết
Xây dựng tập đoàn truyền thông - giải pháp chiến lược trong phát triển nền báo chí Việt Nam
Xây dựng tập đoàn truyền thông - giải pháp chiến lược trong phát triển nền báo chí Việt Nam

Tác giả : Lê Hải

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà khoa học
Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà khoa học

Tác giả : Nguyễn Văn Tuấn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Chi tiết
Đạo đức nghề báo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Đạo đức nghề báo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả : Hoàng Đình Cúc;Nguyễn Văn Phúc;Nguyễn Văn Dũng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Lý luận nghiệp vụ xuất bản
Lý luận nghiệp vụ xuất bản

Tác giả : Phạm Thị Thu

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Lý luận ghiệp vụ xuất bản
Lý luận ghiệp vụ xuất bản

Tác giả : Phạm Thị Thu

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Phỏng vấn báo chí
Phỏng vấn báo chí

Tác giả : Benjamin Ngo

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : NXB Trẻ

Chi tiết
Thuật làm báo: Sách thực hành
Thuật làm báo: Sách thực hành

Tác giả : Trần Dzĩ Hạ

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Impacts of social media on business performance of Vietnamese SMEs
Impacts of social media on business performance of Vietnamese SMEs

Tác giả : Bui Thi Phuong Hong

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản - nghiên cứu trường hợp tại Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên
Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản - nghiên cứu trường hợp tại Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Trang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản ở nước ta
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản ở nước ta

Tác giả : Lê Thanh Bình

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Học viện Hành chính Quốc gia

Chi tiết
Quản lý Nhà nước về báo chí ở Việt Nam hiện nay
Quản lý Nhà nước về báo chí ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Nguyễn Thị Mai Anh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Học viện Hành chính Quốc gia

Chi tiết
Tên bài trên Báo Thái Nguyên
Tên bài trên Báo Thái Nguyên

Tác giả : Đoàn Thị Minh Phương

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chi tiết
Quản lý nhà nước về báo chí ở Việt Nam hiện nay
Quản lý nhà nước về báo chí ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Nguyễn Thị Mai Anh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Học viện Hành chính Quốc gia

Chi tiết
Tăng cường hoạt động kinh tế báo chí của báo Tuyên Quang
Tăng cường hoạt động kinh tế báo chí của báo Tuyên Quang

Tác giả : An Thị Thu Hằng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Chi tiết
Ngôn ngữ bình luận trong báo in tiếng Việt hiện nay
Ngôn ngữ bình luận trong báo in tiếng Việt hiện nay

Tác giả : Huỳnh Thị Chuyên

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Định hướng chính trị tư tưởng báo điện tử ở Việt Nam hiện nay
Định hướng chính trị tư tưởng báo điện tử ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Nguyễn Công Dũng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Một số đặc điểm của báo chí Việt Nam giai đoạn 1936-1939
Một số đặc điểm của báo chí Việt Nam giai đoạn 1936-1939

Tác giả : Trương Thuỳ Dung

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Vai trò lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam.
Vai trò lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam.

Tác giả : Nguyễn Huy Ngọc

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm báo
Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm báo

Tác giả : Nguyễn Huy Huấn

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
Báo chí Việt Nam trong công cuộc đổi mới
Báo chí Việt Nam trong công cuộc đổi mới

Tác giả : Nguyễn Đức

Năm xuất bản : 2010

Chi tiết