Chủ đề về Sinh hóa - Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Sinh hóa mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet.

Bao gồm lý sinh học, hóa sinh học, quá trình kiểm tra nuôi cấy mô và cơ quan,...

Tài liệu bao gồm gồm: Sách in, CSDL điện tử, luận văn/luận án.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Chiral recognition in separation methods
Chiral recognition in separation methods

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Springer

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật