Chủ đề Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về quản trị các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có hình thức tổ chức sở hữu về kinh doanh tài chính có vốn đầu tư do nhà nước và tư nhân cổ phần

 + Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Proceedings of the 8th International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning
Proceedings of the 8th International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning

Tác giả : International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning,Li, Angui,Zhu, Yingxin,Li, Yuguo

Nhà xuất bản : Springer

Chi tiết
A
A

Tác giả : James, Robert W.,Alcorn, Paul A.

Nhà xuất bản : Prentice Hall

Chi tiết
Facility management
Facility management

Tác giả : Rondeau, Edmond P.,Brown, Robert Kevin,Lapides, Paul D.

Năm xuất bản : 1995

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Energy project financing
Energy project financing

Tác giả : Thumann, Albert,Woodroof, Eric A.

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Fairmont Press

Chi tiết
An introduction to predictive maintenance
An introduction to predictive maintenance

Tác giả : Mobley, R. Keith

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Butterworth-Heinemann,

Chi tiết
Plant and machinery failure prevention
Plant and machinery failure prevention

Tác giả : Hattangadi, A. A.

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Standard handbook of plant engineering
Standard handbook of plant engineering

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Computerrized maintenance systems made easy
Computerrized maintenance systems made easy

Tác giả : Bagadia, Kishan

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Kinh tế và quản lý doanh nghiệp
Kinh tế và quản lý doanh nghiệp

Tác giả : Ngô, Trần Ánh

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Quản trị tài sản nhãn hiệu
Quản trị tài sản nhãn hiệu

Tác giả : Đào, Công Bình

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : NXB Trẻ

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật