Chủ đề Kinh tế y tế và quản lý bệnh viện – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu Kinh tế y tế và quản lý bệnh viện mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề những kiến thức cơ bản về quản lý chung, điều hành bệnh viện, quản lý hệ thống y tế cơ sở, quản lý thông tin, thống kê trong Y tế.
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Social problems
Social problems

Tác giả : Best, Joel

Nhà xuất bản : W.W. Norton

Chi tiết
Góp phần đổi mới và hoàn thiện chính sách bảo đảm xã hội ở nước ta hiện nay
Góp phần đổi mới và hoàn thiện chính sách bảo đảm xã hội ở nước ta hiện nay

Tác giả : Đỗ, Minh Cương,Mạc, Văn Tiến

Năm xuất bản : 1996

Chi tiết
Đổi mới hoạt động của Chính phủ - Tinh thần doanh nghiệp đang làm thay đổi khu vực công cộng như thế nào
Đổi mới hoạt động của Chính phủ - Tinh thần doanh nghiệp đang làm thay đổi khu vực công cộng như thế nào

Tác giả : Âuxbót, Đêvit,Tét, Gheblơ

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Đổi mới chính sách xã hội
Đổi mới chính sách xã hội

Tác giả : Phạm, Xuân Nam

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
"Xã trưởng chơi ngông"
"Xã trưởng chơi ngông"

Tác giả : Vũ, Lân

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
 Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội ở Việt Nam
Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội ở Việt Nam

Tác giả : Thang, Văn Phúc,Nguyễn, Minh Phương

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay
Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe nhân dân
Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Đổi mới công tác xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Đổi mới công tác xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật