Từ khóa đề xuất

Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ
Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Từ điển giáo khoa kỹ thuật công nghệ
Từ điển giáo khoa kỹ thuật công nghệ

Tác giả : Phạm, Văn Khôi

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Từ điển kỹ thuật công nghệ
Từ điển kỹ thuật công nghệ

Tác giả : Phạm, Văn Khôi

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Sổ tay kiến thức công nghệ trung học phổ thông
Sổ tay kiến thức công nghệ trung học phổ thông

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Từ điển khoa học và công nghệ Đức - Anh - Việt
Từ điển khoa học và công nghệ Đức - Anh - Việt

Tác giả : Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Từ điển kỹ thuật tổng hợp và công nghệ cao Anh - Việt
Từ điển kỹ thuật tổng hợp và công nghệ cao Anh - Việt

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Van Nostrand's scientific encyclopedia
Van Nostrand's scientific encyclopedia

Năm xuất bản : 1995

Nhà xuất bản : Van Nostrand Reinhold

Chi tiết
Van Nostrand's scientific encyclopedia
Van Nostrand's scientific encyclopedia

Năm xuất bản : 1995

Nhà xuất bản : Van Nostrand Reinhold

Chi tiết
Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt
Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt

Tác giả : Ban Từ điển,Ban từ điển

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Các thuật ngữ kỹ thuật Việt - Anh Anh - Việt cầu đường ô tô
Các thuật ngữ kỹ thuật Việt - Anh Anh - Việt cầu đường ô tô

Tác giả : Nguyễn, Quang Chiêu

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật